Sterowniki

Licencja użytkowania oprogramowania firmy NVIDIA

 

WAŻNA UWAGA – PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza Licencja użytkowania oprogramowania firmy NVIDIA („LICENCJA”) jest umową, która reguluje sposób użytkowania pobieranego oprogramowania firmy NVIDIA Corporation oraz firm zależnych („NVIDIA”), łącznie z oprogramowaniem komputerowym i materiałami drukowanymi („OPROGRAMOWANIE”). Pobierając, instalując, kopiując lub w inny sposób użytkując OPROGRAMOWANIE, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej LICENCJI. Jeśli nie zgadzasz się na warunki niniejszej LICENCJI, nie pobieraj tego OPROGRAMOWANIA.

OPIS

Użytkowanie produktów firmy NVIDIA wymaga trzech elementów: OPROGRAMOWANIA, urządzenia zamontowanego na karcie graficznej oraz komputera typu PC. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego oraz przez inne umowy i prawa dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE nie jest sprzedawane, zgodnie z niniejszym dokumentem udzielana jest tylko licencja na jego użytkowanie. Sprzęt chroniony jest przez różne patenty i jest sprzedawany, ale niniejsza LICENCJA nie obejmuje tej sprzedaży, gdyż nie musi być on sprzedawany łącznie z OPROGRAMOWANIEM. Niniejsza LICENCJA ustanawia jedynie warunki LICENCJI OPROGRAMOWANIA.

1. DEFINICJE

1.1 Nabywca. Nabywcą jest osoba prawna lub fizyczna pobierająca OPROGRAMOWANIE

2. UDZIELENIE LICENCJI

2.1 Prawa i ograniczenia udzielenia. NVIDIA udziela niniejszym nabywcy następującego niewyłącznego, nieulegającego przekazaniu prawa do użytkowania OPROGRAMOWANIA z następującymi ograniczeniami:

2.1.1 Prawa. Nabywca może instalować i używać jednej kopii OPROGRAMOWANIA na pojedynczym komputerze i poza wykonaniem jednej kopii zapasowej nie może kopiować OPROGRAMOWANIA. Niniejsza LICENCJA na OPROGRAMOWANIE nie może być współdzielona lub użytkowania jednocześnie na wielu komputerach.

2.1.2 Wyjątek dla systemów Linux/FreeBSD/OpenSolaris. Mimo warunków wspomnianych powyżej w punkcie 2.1.1, OPROGRAMOWANIE przeznaczone wyłącznie do użytku w systemach operacyjnych Linux lub FreeBSD, lub innych systemach wywodzących się z kodu źródłowego powyższych systemów, może być kopiowane i redystrybuowane pod warunkiem, że pliki binarne nie będą modyfikowane w żaden sposób (z wyjątkiem dekompresji plików skompresowanych).

2.1.3 Ograniczenia.

Zakaz odtwarzania. Nabywca nie może odtwarzać, rekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA ani podejmować żadnych prób uzyskania kodu źródłowego.

Zakaz odłączania części składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako jeden produkt. Jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze lub w inny sposób użytkowane w oddzieleniu od innych części.

Zakaz wynajmowania. Nabywca nie może nikomu wynajmować lub wypożyczać OPROGRAMOWANIA.

3. WYPOWIEDZENIE UMOWY

Niniejsza LICENCJA zostanie automatycznie wypowiedziana, jeśli Nabywca nie będzie przestrzegał jej warunków. W takim przypadku Nabywca musi zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego części.

Zawieszenie umowy. Jeśli Nabywca rozpoczyna lub uczestniczy w jakichkolwiek sporach prawnych z firmą NVIDIA, wtedy firma NVIDIA może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić lub wypowiedzieć wszelkie udzielone licencje i wszelkie inne prawa udzielone niniejszą LICENCJĄ na czas trwania wspomnianych postępowań prawnych.

4. PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie prawa własności i prawa autorskie do OPROGRAMOWANIA (łącznie z, ale nie ograniczając się do fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu i innych informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszące materiały drukowane i wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA są własnością firmy NVIDIA lub jej dostawców. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i umowy międzynarodowe. Zgodnie z nimi, Nabywca zobowiązany jest traktować OPROGRAMOWANIE jak wszystkie inne materiały chronione prawem autorskim, z wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza LICENCJA stanowi inaczej, co oznacza, że może on wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie dla celów wykonania kopii zapasowej.

5. PRAWA WŁAŚCIWE

Niniejsza LICENCJA odnosi się i powinna być interpretowana zgodnie z prawem Stanu Kalifornia USA. Nie mają zastosowania przepisy zawarte w „Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów”.

6. POSTANOWIENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Brak gwarancji. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST „JAKO TAKIE”, A FIRMA NVIDIA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z INNYCH POSTANOWIEŃ, ZARÓWNO SFORMUŁOWANĄ WYRAŹNIE, JAK I W SPOSÓB DOROZUMIANY (W USTAWIE, ZWYCZAJACH, PRZEPISACH WYKONAWCZYCH LUB W INNY SPOSÓB). OBEJMUJE TO TAKŻE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, RĘKOJMIĘ ZA WADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI ORAZ PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.

6.2 Brak odpowiedzialnosci za szkody. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NVIDIA ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECYFICZNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKAJĄCE SZKODY (OBEJMUJĄCE, W SZCZEGÓLNOŚCI, UTRACONE KORZYŚCI, SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI, UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB INNE STRATY FINANSOWE), BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

7. SPRAWY RÓŻNE

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej LICENCJI jest niezgodne lub nie może być rozstrzygnięte zgodnie z prawem, postanowienia takie będzie rozumiane jako ograniczone do stopnia umożliwiającego jego zgodność i zdolność do rozstrzygnięcia zgodnie z prawem.
Niniejsza LICENCJA jest końcową, pełną i jedyną umową pomiędzy ustanowionymi stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne, pisemne lub ustne, porozumienia i umowy dotyczące ich przedmiotu. Niniejsza LICENCJA może być modyfikowana jedynie przez uprawnionego funkcjonariusza firmy NVIDIA. Nabywca potwierdza, że nie będzie dostarczał, przekazywał ani eksportował OPROGRAMOWANIA do innego kraju, lub używał OPROGRAMOWANIA w inny sposób, zakazany przez United States Bureau of Export Administration lub przez inne prawa, przepisy i ograniczenia dotyczące eksportu.