Sterowniki

Licencja na użytkowanie oprogramowania NVIDIA GeForce

 

WAŻNA INFORMACJA - PRZECZYTAJ UWAŻNIE: Niniejsza Licencja na użytkowanie oprogramowania GeForce firmy NVIDIA ("LICENCJA") jest umową, która reguluje sposób użytkowania pobieranego stąd oprogramowania GeForce firmy NVIDIA Corporation oraz firm zależnych ("NVIDIA"), obejmującego oprogramowanie komputerowe, jak również związane z nim materiały ("OPROGRAMOWANIE"). Pobierając, instalując, kopiując lub w inny sposób użytkując OPROGRAMOWANIE, zgadzasz się przestrzegać warunków niniejszej LICENCJI. Jeśli nie akceptujesz warunków niniejszej LICENCJI, nie pobieraj tego OPROGRAMOWANIA.

PREAMBUŁA

Aby korzystać z produktów firmy NVIDIA niezbędne są trzy elementy: OPROGRAMOWANIE, urządzenie zamontowane na karcie graficznej oraz komputer typu PC. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego oraz przez inne umowy i prawa dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE to nie jest sprzedawane, zgodnie z treścią niniejszej LICENCJI udzielana jest wyłącznie licencja na jego użytkowanie. Sprzęt chroniony jest przez różnorodne patenty i jest on sprzedawany, ale niniejsza LICENCJA nie obejmuje tej sprzedaży. Niniejsza LICENCJA ustanawia jedynie warunki użytkowania OPROGRAMOWANIA.

1. DEFINICJE

1.1 Klient. Klientem jest osoba prawna lub fizyczna pobierająca OPROGRAMOWANIE.

2. UDZIELENIE LICENCJI

2.1 Prawa i ograniczenia dotyczące udzielenia licencji. Firma NVIDIA niniejszym udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na instalację i użytkowanie OPROGRAMOWANIA z produktami sprzętowymi NVIDIA GeForce lub Titan należącymi do Klienta, z zastrzeżeniem, że:

2.1.1 Prawa. Klient ma prawo zainstalować i korzystać z wielu kopii OPROGRAMOWANIA na współdzielonym komputerze lub jednocześnie na różnych komputerach, jak również ma prawo wykonać wiele kopii zapasowych OPROGRAMOWANIA, wyłącznie na swój użytek w ramach swojego przedsiębiorstwa. Użytkowanie w ramach "przedsiębiorstwa/działalności" oznacza indywidualne użytkowanie przez Klienta lub podmiot prawny (taki jak korporacja lub uniwersytet) oraz spółki zależne posiadane w ponad pięćdziesięciu procentach (50%).

2.1.2 Wyjątek dotyczący systemu Linux/FreeBSD. Pomimo warunków wspomnianych wcześniej w Sekcji 2.1.1, OPROGRAMOWANIE przeznaczone wyłącznie do użytku pod kontrolą systemów operacyjnych Linux, FreeBSD lub innych systemów operacyjnych opartych na kodzie źródłowym wymienionych systemów, może być kopiowane i redystrybuowane pod warunkiem, że pliki binarne nie będą modyfikowane w żaden sposób (z wyjątkiem dekompresji plików skompresowanych).

2.1.3 Ograniczenia.

Zakaz modyfikowania oraz stosowania inżynierii odwrotnej. Klient nie może modyfikować (z wyjątkiem przypadków opisanych w Sekcji 2.1.2), stosować technik inżynierii odwrotnej, rekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA ani podejmować żadnych prób uzyskania kodu źródłowego.

Zakaz odłączania części składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako jeden produkt. Jego części składowe nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze lub w inny sposób użytkowane oddzielnie w stosunku do pozostałych części.

Zakaz sublicencjonowania i dystrybuowania. Klient nie może sprzedawać, wynajmować, sublicencjonować, dystrybuować ani przekazywać OPROGRAMOWANIA; ani wykorzystywać OPROGRAMOWANIA do użytku publicznego; ani oferować komercyjnych usług hostingowych przy użyciu OPROGRAMOWANIA.

Zakaz wdrażania w centrach danych. OPROGRAMOWANIE nie jest objęte licencją na wdrażanie w centrach danych, jednak dozwolone jest przetwarzanie blockchain w centrach danych.

3. WYGAŚNIĘCIE UMOWY

Niniejsza LICENCJA automatycznie wygaśnie, jeśli Klient nie będzie przestrzegał jej warunków. W takim przypadku Klient musi zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego części.

Zawieszenie umowy. Jeśli Klient rozpoczyna lub uczestniczy w jakichkolwiek sporach prawnych z firmą NVIDIA, wtedy firma NVIDIA może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić lub wypowiedzieć wszelkie udzielone licencje i wszelkie inne prawa udzielone niniejszą LICENCJĄ na czas trwania wspomnianych postępowań prawnych.

4. WŁASNOŚĆ

Wszystkie prawa własności i prawa własności intelektualnej do OPROGRAMOWANIA (łącznie z, ale nie ograniczając się do wszystkich ilustracji, fotografii, animacji, wideo, audio, muzyki, tekstu i innych informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszące materiały i wszelkie kopie OPROGRAMOWANIA są własnością firmy NVIDIA lub jej dostawców.

5. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO I WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

Regulacje prawne. Niniejsza LICENCJA odnosi się i powinna być interpretowana zgodnie z prawem Stanu Delaware, bez względu na regulacje i zasady kolizyjnoprawne, które nie mają tu zastosowania. Przepisy zawarte w "Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów" nie mają zastosowania.

Arbitraż. W przypadku jakichkolwiek roszczeń lub sporów z firmą NVIDIA odnoszących się do tej LICENCJI lub mogących wynikać z użytkowania OPROGRAMOWANIA (łącznie "Sporów"), Klient zgadza się najpierw skontaktować się za pośrednictwem poczty USA z firmą NVIDIA pod adresem NVIDIA Corporation, ATTN: Legal, 2788 San Tomas Expressway, Santa Clara, California, 95051 i spróbować rozwiązać Spór z firmą NVIDIA w sposób nieformalny. Jeśli jednak firma NVIDIA nie będzie w stanie rozwiązać Sporu z Klientem w ciągu 60 dni od nieformalnego zgłoszenia roszczenia przez Klienta (lub wcześniej, jeśli firma NVIDIA uzna, że spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 60 dni), Klient i firma NVIDIA zgadzają się rozwiązać wszelkie Spory (z wyjątkiem roszczeń firmy NVIDIA w związku z zasądzonymi przez sąd lub innymi równoważnymi zadośćuczynieniami) na drodze arbitrażu przed zespołem arbitrażu i mediacji sądowej ("JAMS"), znajdującym się w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia, zgodnie z opcjonalnymi procedurami przyspieszonego arbitrażu, które obowiązują w przypadku JAMS, z wyjątkiem opisanych tu sytuacji. Arbitraż zostanie przeprowadzony w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia (lub w biurze JAMS znajdującym się najbliżej hrabstwa Santa Clara), chyba że Klient złoży wniosek o osobiste przesłuchanie w miejscu zamieszkania Klienta, bądź Klient i firma NVIDIA zgodzą się postąpić inaczej. Żadna część niniejszej sekcji nie uniemożliwi którejkolwiek ze stron dochodzenia nakazu sądowego lub innego równoważnego zadośćuczynienia w sądzie, aby uniknąć rzeczywistego lub potencjalnego naruszenia, sprzeniewierzenia lub naruszenia bezpieczeństwa danych danej strony, praw własności intelektualnej lub innych praw własności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu niniejsza umowa dotycząca arbitrażu nie znajdzie zastosowania do Sporu, w wyniku czego Spór rozstrzygany będzie na drodze sądowej zamiast na drodze arbitrażu, spory będą rozstrzygane wyłącznie w stanowym lub federalnym sądzie zlokalizowanym w hrabstwie Santa Clara, w Kalifornii.

Pozew zbiorowy i rozprawy z udziałem ławy przysięgłych. WSZELKIE ROSZCZENIA MUSZĄ BYĆ DOCHODZONE NA DRODZE INDYWIDUALNEJ. UŻYTKOWNIK NIE BĘDZIE DOCHODZIŁ SWOICH ROSZCZEŃ W ROLI OSKARŻYCIELA LUB CZŁONKA ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH W JAKIMKOLWIEK POSTĘPOWANIU Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH LUB PRZEDSTAWICIELA. NINIEJSZE ZRZECZENIE ODNOSI SIĘ DO ARBITRAŻU NA DRODZE POZWU ZBIOROWEGO, CHYBA ŻE TAKI ARBITRAŻ JEST NIEZBĘDNY, ABY WYEGZEKWOWAĆ PRAWO DO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM LUB FIRMA NVIDIA WYRAŹNIE ZGADZA SIĘ NA POZEW ZBIOROWY. KLIENT PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ LICENCJĘ, ZARÓWNO KLIENT, JAK I FIRMA NVIDIA ZRZEKAJĄ SIĘ Z PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO I UDZIAŁU W PROCESIE Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH.

Prawo do rezygnacji. KLIENT MOŻE ZREZYGNOWAĆ Z POWYŻSZEGO ARBITRAŻU I PRAWA DO REZYGNACJI Z UDZIAŁU W POZWIE ZBIOROWYM/PROCESIE Z UDZIAŁEM ŁAWY PRZYSIĘGŁYCH, INFORMUJĄC O TYM FIRMĘ NVIDIA NA PIŚMIE W CIĄGU 30 DNI OD ROZPOCZĘCIA UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA NA WARUNKACH NINIEJSZEJ LICENCJI. TAKIE PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI BYĆ WYSŁANE NA ADRES ATTN: LEGAL, 2788 SAN TOMAS EXPRESSWAY, SANTA CLARA, CALIFORNIA, 95051 I MUSI ZAWIERAĆ (1) IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA, (2) ADRES KLIENTA, (3) ODNIESIENIE DO OPROGRAMOWANIA GEFORCE, KTÓREGO DOTYCZY OŚWIADCZENIE, (4) WYRAŹNE OŚWIADCZENIE, ŻE KLIENT NIE CHCE DOCHODZIĆ SWOICH ROSZCZEŃ NA DRODZE ARBITRAŻU I AKCEPTUJE 30-DNIOWY TERMIN REZYGNACJI.

6. POSTANOWIENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

6.1 Brak gwarancji. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA WŁAŚCIWEGO, OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST "JAKO TAKIE", A FIRMA NVIDIA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ WSZELKĄ SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU RĘKOJMI ORAZ WYNIKAJĄCĄ Z INNYCH POSTANOWIEŃ, ZARÓWNO SFORMUŁOWANĄ WYRAŹNIE, W SPOSÓB DOROZUMIANY JAK I REGULAMINOWY POWIĄZANĄ LUB WYNIKAJĄCĄ Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA. OBEJMUJE TO TAKŻE, CHOĆ NIE WYŁĄCZNIE, RĘKOJMIĘ ZA WADY DOTYCZĄCE ODPOWIEDNIEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU I NIENARUSZALNOŚCI. Nie ograniczając powyższego, Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za określenie i sprawdzenie, czy OPROGRAMOWANIE, które Klient otrzymuje i instaluje, jest odpowiednią wersją dla modelu karty graficznej, systemu operacyjnego i sprzętu komputerowego Klienta.

6.2 Ograniczenia odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, FIRMA NVIDIA ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECYFICZNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKAJĄCE SZKODY LUB ZA UTRACONE KORZYŚCI BIZNESOWE, UTRATĘ DANYCH, SZKODY WYNIKAJĄCE Z PRZERW W DZIAŁALNOŚCI LUB UTRATY INFORMACJI BIZNESOWYCH, BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. W ŻADNYM WYPADKU NINIEJSZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NVIDIA W RAMACH NINIEJSZEJ LICENCJI NIE PRZEKROCZY KWOTY NETTO ZAPŁACONEJ FIRMIE NVIDIA ZA UŻYTKOWANIE PRZEZ KLIENTA OKREŚLONEGO OPROGRAMOWANIA, KTÓREGO DOTYCZY ODPOWIEDZIALNOŚĆ, LUB KWOTY 10,00 USD, JEŻELI FIRMA NVIDIA NIE PRZYJMUJE ŻADNYCH OPŁAT ZA UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA PRZEZ KLIENTA.

7. AKTUALIZACJE SYSTEMOWE

Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że OPROGRAMOWANIE może uzyskiwać dostęp, aktualizować, konfigurować i gromadzić informacje o systemie Klienta w celu właściwej optymalizacji takiego systemu do użytku z OPROGRAMOWANIEM. Korzystając z OPROGRAMOWANIA, Nabywca niniejszym wyraża zgodę na wszystkie powyższe zapisy oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do udzielenia takiej zgody. Ponadto, Nabywca zgadza się, że wyłącznie Nabywca jest odpowiedzialny za wykonywanie odpowiednich kopii zapasowych danych oraz punktów przywracania systemu w odniesieniu do systemu Klienta oraz na to, że firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty związane z takim systemem (w tym również utratę danych lub dostępu do nich) powiązane lub wynikające z (a) jakichkolwiek zmian konfiguracji, ustawień aplikacji, zmiennych środowiskowych, rejestru, sterowników, BIOSu lub innych atrybutów systemu (lub jakiejkolwiek części takiego systemu) wynikających z użytkowania OPROGRAMOWANIA; lub (b) instalacji jakichkolwiek poprawek do OPROGRAMOWANIA lub oprogramowania firm trzecich za pośrednictwem usługi aktualizacji firmy NVIDIA. OPROGRAMOWANIE może zawierać odnośniki do witryn internetowych lub usług. Firma NVIDIA zachęca Klienta do przeglądania oświadczeń o ochronie prywatności w witrynach i usługach, które Klient odwiedza, aby Klient mógł zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe Klienta. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i praktyki w zakresie polityki prywatności witryn internetowych i usług zarządzanych przez inne firmy lub organizacje.

Rejestracja i informacje dla klientów. Klient oświadcza i zapewnia, że informacje dostarczone przez Klienta w związku z rejestracją OPROGRAMOWANIA są kompletne i dokładne. W odniesieniu do danych osobowych, w zakresie, w jakim Klient dostarcza je firmie NVIDIA podczas rejestracji lub innych danych osobowych, Klient przyjmuje również do wiadomości, że takie informacje będą gromadzone, wykorzystywane i ujawniane przez firmę NVIDIA zgodnie z polityką prywatności firmy NVIDIA dostępną pod adresem URL https://www.nvidia.pl/object/privacy_policy_pl.html. Jeśli Klient nie życzy sobie, aby OPROGRAMOWANIE dostarczało aktualizacji systemu zgodnie z zapisami w Sekcji 7, powinien odznaczyć dla OPROGRAMOWANIA opcję "Automatycznie sprawdzaj aktualizacje" w zakładce "Preferencje" odpowiedniego panelu sterowania NVIDIA.

8. SPRAWY RÓŻNE

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej LICENCJI jest niezgodne lub nie może być rozstrzygnięte zgodnie z prawem, postanowienie takie będzie rozumiane jako ograniczone do stopnia umożliwiającego zapewnienie jego zgodności i zdolności do rozstrzygnięcia zgodnie z prawem. Niniejsza LICENCJA jest ostateczną, pełną i jedyną umową pomiędzy ustanowionymi stronami i zastępuje wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne, pisemne lub ustne, porozumienia i umowy dotyczące ich przedmiotu. Niniejsza LICENCJA może być modyfikowana jedynie przez uprawnionego funkcjonariusza firmy NVIDIA. Klient potwierdza, że nie będzie dostarczał, przekazywał ani eksportował OPROGRAMOWANIA do innego kraju, lub używał OPROGRAMOWANIA w inny sposób, zakazany przez Biuro Przemysłu i Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych lub przez inne obowiązujące prawa, przepisy i ograniczenia dotyczące eksportu.

UMOWA NA KORZYSTANIE Z OPROGRAMOWANIA NVIDIA GEFORCE

Niniejsza umowa licencyjna na korzystanie z OPROGRAMOWANIA NVIDIA GEFORCE ("UMOWA") jest umową, która reguluje sposób użytkowania oprogramowania komputerowego GeForce Experience, pobranych w związku z nim instalatorów i sterowników oraz dołączonej do niego dokumentacji (określanych wspólnie mianem "OPROGRAMOWANIE") firmy NVIDIA Corporation oraz firm zależnych ("NVIDIA"). PRZED INSTALACJĄ LUB UŻYTKOWANIEM OPROGRAMOWANIA PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NASTĘPUJĄCYMI WARUNKAMI. NVIDIA jest gotowa do udzielenia użytkownikowi licencji na OPROGRAMOWANIE tylko pod warunkiem, że akceptuje on wszystkie warunki zawarte w niniejszej UMOWIE. Pobierając, instalując, kopiując lub w inny sposób użytkując OPROGRAMOWANIE użytkownik potwierdza, że rozumie niniejszą UMOWĘ i wyraża zgodę na przestrzeganie jej warunków. Jeśli nie wyrażasz zgody na wszystkie warunki niniejszej UMOWY, firma NVIDIA nie może udzielić Ci licencji na to OPROGRAMOWANIE. W takim przypadku nie możesz pobierać, instalować, kopiować lub w inny sposób użytkować OPROGRAMOWANIA oraz musisz zwrócić lub zniszczyć wszystkie kopie tego OPROGRAMOWANIA.

PREAMBUŁA

Aby korzystać z produktów firmy NVIDIA niezbędne są trzy elementy: OPROGRAMOWANIA, urządzenia zamontowanego na karcie graficznej oraz komputera typu PC (urządzenie takie oraz komputer PC wspólnie określane są mianem "SYSTEM KLIENTA"). OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i międzynarodowe umowy dotyczące prawa autorskiego oraz przez inne umowy i prawa dotyczące własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE nie jest sprzedawane i zgodnie z treścią niniejszej UMOWY udzielana jest wyłącznie licencja na jego użytkowanie. Sprzęt jest chroniony różnymi patentami i sprzedawany, jednakże niniejsza UMOWA nie obejmuje tej sprzedaży, ponieważ niekoniecznie musi być sprzedawany w pakiecie z OPROGRAMOWANIEM. Niniejsza UMOWA określa wyłącznie warunki licencji na OPROGRAMOWANIE.

1. DEFINICJE

1.1 Klient. Klientem jest osoba prawna lub fizyczna pobierająca i/lub instalująca OPROGRAMOWANIE.

2. UDZIELENIE LICENCJI

2.1 Prawa i ograniczenia dotyczące udzielenia licencji. O ile Nabywca spełnia warunki niniejszej UMOWIE, firma NVIDIA niniejszym udziela pojedynczemu Nabywcy następującego niewyłącznego, nieulegającego przekazaniu prawa do wgrania, zainstalowania, uruchomienia i użytkowania wersji wykonywalnej OPROGRAMOWANIA w sposób i w celach opisanych w powiązanych z nim materiałach drukowanych, z następującymi ograniczeniami:

2.1.1 Prawa. Klient może instalować i korzystać z jednej kopii OPROGRAMOWANIA na SYSTEMIE KLIENTA i za wyjątkiem wykonania jednej kopii zapasowej OPROGRAMOWANIA nie może kopiować OPROGRAMOWANIA. Niniejsze OPROGRAMOWANIE nie może być współdzielone lub wykorzystywane jednocześnie na różnych komputerach.

2.1.2 Ograniczenia. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej UMOWIE, Klient nie może: (a) kopiować (z wyjątkiem procesu wgrywania lub instalowania) lub modyfikować OPROGRAMOWANIA, w tym również, choć nie wyłącznie, dodawać nowych funkcji lub w inny sposób dokonywać zmian, które wpływają na funkcjonowanie OPROGRAMOWANIA; (b) odtwarzać, rekompilować ani dezasemblować OPROGRAMOWANIA ani podejmować żadnych prób uzyskania kodu źródłowego w całości lub częściowo lub też zezwolić lub upoważnić osobę trzecią do takich czynności, z wyjątkiem sytuacji, w których takie działania są wyraźnie dozwolone przez prawo niezależnie od tego zakazu; (c) usuwać z OPROGRAMOWANIA jakichkolwiek informacji o prawach autorskich lub innych prawach własności; (d) przenosić, sublicencjonować, wypożyczać, wynajmować, dzierżawić lub w inny sposób rozpowszechniać OPROGRAMOWANIE; lub (e) udostępniać OPROGRAMOWANIE wielu użytkownikom za pomocą wszelkich środków, w tym również, choć nie wyłącznie, poprzez udostępnianie OPROGRAMOWANIA w Sieci lub za pośrednictwem usług do współdzielenia plików, wszelkich usług hostingu, dostawców aplikacji, biura usług, usług typu SaaS (software-as-a-service) lub jakichkolwiek innych usług.

2.2 Informacje dodatkowe.

7-Zip. OPROGRAMOWANIE obejmuje program 7-Zip ("7-Zip"). Użycie kodu źródłowego oprogramowania 7-Zip podlega warunkom dostępnym na stronie www.7-zip.org.

3. ZGODA NA GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

Nabywca niniejszym przyjmuje do wiadomości, że OPROGRAMOWANIE uzyskuje dostęp i gromadzi zarówno dane nieosobowe, jak i dane osobowe dotyczące Nabywcy oraz SYSTEMU KLIENTA, jak również konfiguruje SYSTEM KLIENTA w celu (a) właściwej optymalizacji SYSTEMU KLIENTA pod kątem użytkowania z OPROGRAMOWANIEM, (b) dostarczania treści za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA, (c) udoskonalania produktów i usług NVIDIA, (d) dostarczania informacji marketingowych. Dane gromadzone przez OPROGRAMOWANIE obejmują, ale nie wyłącznie, dane dotyczące (i) konfiguracji sprzętowej i ID SYSTEMU KLIENTA, (ii) konfiguracji systemu operacyjnego i sterownika, (iii) zainstalowanych gier i aplikacji, (iv) ustawień gier i aplikacji, wydajności, wykorzystania danych oraz (iv) dane dotyczące wykorzystania OPROGRAMOWANIA. Korzystając z OPROGRAMOWANIA, Nabywca niniejszym wyraża zgodę na wszystkie powyższe zapisy oraz oświadcza i gwarantuje, że posiada prawo do udzielenia takiej zgody.

Ponadto Klient zgadza się, że to wyłącznie on jest odpowiedzialny za wykonywanie odpowiednich kopii zapasowych danych i punktów przywracania systemu w odniesieniu do SYSTEMU KLIENTA i że NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia lub straty związane z SYSTEMEM KLIENTA (w tym również utratę danych lub dostępu) powiązane lub wynikające z (y) wszelkich zmian konfiguracji, ustawień aplikacji, zmiennych środowiskowych, rejestru, sterowników, oprogramowania BIOS lub innych atrybutów SYSTEMU KLIENTA (lub dowolnej składowej SYSTEMU KLIENTA) zainicjowanych poprzez OPROGRAMOWANIE; lub (z) instalacji aktualizacji/poprawek OPROGRAMOWANIA lub oprogramowania stron trzecich zainicjowanych za pośrednictwem OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE może zawierać odnośniki do witryn internetowych lub usług. Firma NVIDIA zachęca Klienta do przeglądania oświadczeń o ochronie prywatności w witrynach i usługach, które Klient odwiedza, aby Klient mógł zrozumieć, w jaki sposób mogą one gromadzić, wykorzystywać i udostępniać dane osobowe Klienta. Firma NVIDIA nie ponosi odpowiedzialności za oświadczenia i praktyki w zakresie polityki prywatności witryn internetowych i usług zarządzanych przez inne firmy lub organizacje.

Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat gromadzenia, wykorzystania i ujawniania przez firmę NVIDIA informacji o użytkownikach OPROGRAMOWANIA, proszę zapoznać się z Polityką Prywatności NVIDIA dostępną pod adresem URL https://www.nvidia.pl/object/privacy_policy_pl.html.

4. OKRES OBOWIĄZYWANIA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

4.1 Okres obowiązywania. Każdej licencji udzielonej na mocy niniejszej UMOWY dotyczy okres obowiązywania, rozpoczynający się od daty pobrania i kończący na zaprzestaniu wykorzystywania na powiązanym SYSTEMIE KLIENTA, z zastrzeżeniem wcześniejszego jej zakończenia zgodnie z sekcją poniżej. Niniejsza UMOWA obowiązuje do momentu wygaśnięcia lub wypowiedzenia ostatniej licencji.

4.2 Zakończenie. Nabywca może wypowiedzieć UMOWĘ w dowolnym momencie, niszcząc wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA będące w posiadaniu Nabywcy lub pod jego kontrolą. Niniejsza UMOWA zostanie automatycznie zakończona, z wcześniejszym powiadomieniem ze strony NVIDIA lub bez powiadomienia, jeśli Klient nie będzie przestrzegał któregokolwiek z warunków UMOWY. W takim przypadku Klient musi według uznania firmy NVIDIA zniszczyć lub zwrócić wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego części będące w posiadaniu lub pod kontrolą Nabywcy. Jeśli Klient rozpoczyna lub uczestniczy w jakichkolwiek sporach prawnych z firmą NVIDIA, wtedy firma NVIDIA może zgodnie z własnym uznaniem zawiesić lub wypowiedzieć wszelkie udzielone licencje i wszelkie inne prawa udzielone niniejszą UMOWĄ na czas trwania wspomnianych postępowań prawnych.

5. PRAWO AUTORSKIE

5.1 Własność praw autorskich. Na kopię niniejszego OPROGRAMOWANIA udzielana jest licencja i nie jest ono sprzedawane. Klient jest właścicielem wszystkich nośników, na których OPROGRAMOWANIE jest nagrane, jednakże NVIDIA i licencjodawcy lub dostawcy firmy zachowują własność kopii samego OPROGRAMOWANIA, włącznie ze wszystkimi prawami autorskimi i innymi prawami własności intelektualnej związanymi z OPROGRAMOWANIEM (w tym, lecz nie wyłącznie, do wszystkich obrazów, fotografii, animacji, wideo, dźwięku, muzyki, tekstu i innych informacji zawartych w OPROGRAMOWANIU), towarzyszącymi materiałami drukowanymi i wszelkimi kopiami OPROGRAMOWANIA. OPROGRAMOWANIE jest chronione prawami autorskimi i postanowieniami umów międzynarodowych. W związku z powyższym Klient zobowiązany jest traktować OPROGRAMOWANIE jak wszystkie inne materiały chronione prawami autorskimi, za wyjątkiem sytuacji, gdy niniejsza UMOWA stanowi inaczej oraz, że może on wykonać jedną kopię OPROGRAMOWANIA wyłącznie w celach archiwizacji lub wykonania kopii zapasowej, pod warunkiem że Klient powieli wszystkie informacje o prawach autorskich i prawach własności, jakie znajdują się na oryginalnej kopii. Algorytmy, struktura, organizacja i kod źródłowy OPROGRAMOWANIA stanowią cenne tajemnice handlowe oraz poufne informacje NVIDIA. Z wyjątkiem sytuacji wyraźnie określonych w niniejszym dokumencie, ani niniejsza UMOWA, ani firma NVIDIA nie udziela Nabywcy w odniesieniu do tego OPROGRAMOWANIA żadnych wyraźnych lub domniemanych praw do jakichkolwiek patentów, praw autorskich, znaków handlowych lub innych praw własności intelektualnej firmy NVIDIA, a wszystkie prawa i udziały w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA, które nie zostały wyraźnie przyznane są zastrzeżone przez firmę NVIDIA lub jej licencjodawców i dostawców.

5.2 Nagrane treści. OPROGRAMOWANIE umożliwia Nabywcy nagrywanie swojej aktywności elektronicznej, w tym również, choć nie wyłącznie, rozgrywki ("MATERIAŁY WIDEO") oraz udostępnianie lub transmitowanie MATERIAŁÓW WIDEO za pośrednictwem serwisów, takich jak Twitch.tv i YouTube. Klienci ponoszą wyłączną odpowiedzialność za swoje TREŚCI WIDEO i ponoszą wszelkie ryzyko wynikające z korzystania ze stron internetowych, usług i sieci stron trzecich. Klient oświadcza i gwarantuje, że jest twórcą i właścicielem wszelkich TREŚCI WIDEO lub w inny sposób ma wystarczające prawa i uprawnienia do ich umieszczania lub publikowania. Wykorzystując OPROGRAMOWANIE do przesyłania i publikowania MATERIAŁÓW WIDEO za pośrednictwem witryn internetowych, usług i sieci stron trzecich, Nabywca zobowiązuje się zabezpieczać i chronić firmę NVIDIA oraz jej zarząd, dyrektorów, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, sporami, żądaniami, zobowiązaniami, szkodami, stratami, kosztami i wydatkami ("ROSZCZENIA") wynikającymi lub w jakikolwiek sposób powiązanymi z MATERIAŁAMI WIDEO Nabywcy, w tym również, ale nie wyłącznie przed ROSZCZENIAMI wynikającymi z sytuacji, gdy MATERIAŁY WIDEO Nabywcy (a) łamią, naruszają lub przywłaszczają jakiekolwiek prawa stron trzecich, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, tajemnice handlowe, prawa moralne, prywatność, prawa publiczne lub jakiekolwiek inne własności intelektualne i prawa własności; lub (b) stanowią pomówienie, zniesławienie lub szkalują jakąkolwiek inną osobę.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Niniejsza UMOWA odnosi się i powinna być interpretowana zgodnie z prawem Stanu Delaware, bez względu na regulacje i zasady kolizyjnoprawne, które nie mają tu zastosowania. W szczególności nie mają tu zastosowania przepisy zawarte w Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów. Sądy stanowe i/lub federalne mające siedzibę w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii mają wyłączną jurysdykcję nad jakimkolwiek sporem lub roszczeniem wynikającym z niniejszej UMOWY. Nabywca zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich przepisów eksportowych i rozporządzeń obowiązujących w Stanach Zjednoczonych, aby zapewnić, że OPROGRAMOWANIE, wszelkie związane z nim dane techniczne i jego bezpośrednie produkty nie są eksportowane lub ponownie eksportowane bezpośrednio lub pośrednio z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa eksportowego, ani też nie są wykorzystywane do jakichkolwiek celów zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa eksportowego.

7. POSTANOWIENIA GWARANCJI I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

7.1 Brak gwarancji. OPROGRAMOWANIE DOSTARCZANE JEST "JAKO TAKIE" I W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ WŁAŚCIWE PRAWO, NVIDIA I JEJ DOSTAWCY WYŁĄCZAJĄ SWOJĄ WSZELKĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI, ZARÓWNO SFORMUŁOWANĄ WYRAŹNIE, JAK I W SPOSÓB DOROZUMIANY, WŁĄCZNIE, LECZ NIE TYLKO, Z TYTUŁU DOROZUMIANYCH GWARANCJI I RĘKOJMI WARTOŚCI HANDLOWEJ, NIENARUSZANIA PRAW, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU ORAZ WSZELKICH GWARANCJI I WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA LUB UŻYTKOWANIA W HANDLU. ŻADNE PORADY LUB INFORMACJE USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE OD FIRMY NVIDIA LUB Z INNEGO ŹRÓDŁA NIE BĘDĄ STANOWIĆ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, KTÓRA NIE JEST WYRAŹNIE ZAWARTA W NINIEJSZEJ UMOWIE.

7.2 Ograniczenia odpowiedzialności. W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO WŁAŚCIWE, W ŻADNYM WYPADKU NVIDIA ORAZ JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SPECJALNE, PRZYPADKOWE, POŚREDNIE LUB WYNIKAJĄCE SZKODY (W TYM, BEZ OGRANICZEŃ, SZKODY SPOWODOWANE UTRATĄ ZYSKÓW BIZNESOWYCH, PRZERWĄ W DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ INFORMACJI BIZNESOWYCH LUB JAKIEKOLWIEK INNE STRATY FINANSOWE) BĘDĄCE NASTĘPSTWEM UŻYWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA, NAWET JEŚLI NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. NIEKTÓRE JURYSDYKCJE ZABRANIAJĄ WYKLUCZENIA LUB OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU DOMNIEMANEJ GWARANCJI LUB SZKÓD WTÓRNYCH LUB UBOCZNYCH, W ZWIĄZKU Z CZYM POWYŻSZE OGRANICZENIE MOŻE NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO KLIENTA. KLIENT MOŻE MIEĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA W ZALEŻNOŚCI OD JURYSDYKCJI. BEZ WZGLĘDU NA POWYŻSZE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ NVIDIA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZEJ UMOWY LUB Z NIĄ POWIĄZANA NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ JEDNEGO TYSIĄCA DOLARÓW ZJEDNOCZONYCH (1000 USD). POWYŻSZE OGRANICZENIA POZOSTAJĄ W MOCY I MAJĄ ZASTOSOWANIE NAWET JEŚLI JAKIEKOLWIEK OGRANICZONE ŚRODKI ZARADCZE OKREŚLONE W TEJ UMOWIE NIE SPEŁNIAJĄ SWOJEGO ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA.

8. PODMIOTY Rządowi użytkownicy końcowi.

OPROGRAMOWANIE i związana z nim dokumentacja są "artykułami handlowymi" zgodnie z definicją zawartą w dokumencie FAR 2.101, składającymi się odpowiednio z "komercyjnego oprogramowania komputerowego" i "dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego" zgodnie z definicją zawartą w dokumentach FAR 12.212 i DFARS 227.7202. Jeśli OPROGRAMOWANIE i dokumentacja są nabywane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub w jego imieniu, wówczas zgodnie z postanowieniami FAR 12.212 i DFARS 227.7202-1 do 227.7202-4, stosownie do sytuacji Prawa podmiotu rządowego w odniesieniu do OPROGRAMOWANIA i dokumentacji ograniczone będą do tych zawartych w niniejszej UMOWIE.

9. SPRAWY RÓŻNE

Klient nie może na mocy prawa lub w inny sposób scedować lub przenieść niniejszej UMOWY lub jakichkolwiek praw przyznanych na mocy niniejszej Umowy bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy NVIDIA, a każda taka próba podjęta przez Nabywcę bez takiej zgody zostanie uznana za nieważną. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszej UMOWIE, wykonywanie przez dowolną ze stron jakichkolwiek środków odwoławczych na podstawie niniejszej UMOWY będzie odbywać się bez uszczerbku dla innych środków odwoławczych na mocy niniejszej UMOWY lub w inny sposób. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszej UMOWY jest niezgodne z prawem lub nie może być w pełni egzekwowane na mocy prawa, takie postanowienie będzie interpretowane w maksymalnym możliwym zakresie, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy i skuteczności. Niniejsza UMOWA jest ostateczną, pełną i jedyną umową pomiędzy stronami związanymi jej przedmiotem i zastępuje wszelkie, pisemne lub ustne, wcześniejsze lub równoczesne propozycje, porozumienia, informacje i umowy dotyczące takiego przedmiotu, chyba że Klient i NVIDIA zawrą osobną umowę na korzystanie z OPROGRAMOWANIA. Niedopełnienie przez dowolną ze stron obowiązku wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej UMOWY nie stanowi zrzeczenia się przyszłego egzekwowania warunków tej UMOWY lub jakiegokolwiek innego postanowienia. Niniejsza UMOWA może być uchylona bądź zmieniana jedynie na piśmie przez uprawnionego przedstawiciela NVIDIA.