INFORMACJE DODATKOWE
 
 

Konkurs NVIDIA na YouTube – Just Cause 2

Korporacja NVIDIA zaprasza Cię do udziału w Konkursie NVIDIA na YouTube – Just Cause 2 (występującego w dalszej części jako „Konkurs”). Każdy ze zwycięzców tego Konkursu otrzyma ekscytującą nagrodę NVIDIA, podlegającą następującym Oficjalnym Regułom.

OFICJALNE REGUŁY

Biorąc udział w tym Konkursie, zobowiązujesz się do przestrzegania niniejszych Oficjalnych Reguł oraz do podporządkowania się wszelkim stosownym prawom i regulacjom.

UDZIAŁ W KONKURSIE NIE WYMAGA DOKONYWANIA ZAKUPU ANI JAKICHKOLWIEK PŁATNOŚCI. NINIEJSZY KONKURS NIE MA ZASTOSOWANIA TAM, GDZIE JEST TO OGRANICZONE LUB ZABRONIONE PRZEZ PRAWO. KONKURS SKIEROWANY DO OSÓB LEGALNIE ZAMIESZKUJĄCYCH TERENY KRAJÓW ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, FRANCJI, POLSKI I NIEMIEC.

1. sPONSOR
Sponsorem niniejszego Konkursu jest firma NVIDIA Corporation z siedzibą pod adresem 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara, CA 95050, Stany Zjednoczone (występująca w dalszej części jako „NVIDIA” lub „Sponsor”).

2. prawo do udziału w konkursie
Aby móc uczestniczyć w niniejszym Konkursie, musisz mieć skończone osiemnaście (18) lat. Konkurs jest otwarty wyłącznie dla osób prywatnych. ZGŁOSZENIA ZESPOŁOWE, KORPORACYJNE I INSTYTUCJONALNE NIE SĄ W TYM KONKURSIE DOZWOLONE. Z możliwości wzięcia udziału w promocji WYKLUCZENI są pracownicy Sponsora, jego oddziałów oraz ich odpowiednich podwykonawców, dostawców usług i profesjonalnych doradców, którzy są związani z tym Konkursem, jak również członkowie ich najbliższych rodzin i/lub gospodarstw domowych.

3. PRZEDMIOT KONKURSU
Konkurs ten wiąże się z następującym zadaniem: stworzeniem za pomocą programu Fraps lub innego oprogramowania do przechwytywania wideo, około dwuminutowego materiału wideo ukazującego przebieg rozgrywki w Just Cause 2 w celu zademonstrowania najbardziej spektakularnych wyczynów kaskaderskich, maksymalnej destrukcji oraz serii siejących chaos strzelanin i eksplozji; publikacją tego wideo w serwisie YouTube; następnie przesłaniem drogą e-mail do NVIDIA adresu URL tego materiału wideo zamieszczonego w serwisie YouTube. Nie zapomnij o opatrzeniu swojego materiału wideo w serwisie YouTube tagami „NVIDIA, Just Cause 2, GeForce GTX 460”. Zwycięzcy zostaną wybrani na podstawie kreatywności, oryginalności i poziomu nasycenia zgłoszonego wideo destrukcją/wyczynami kaskaderskimi/chaosem, co oceni i o czym zadecyduje wyłącznie i absolutnie wedle własnego uznania NVIDIA. Pięciu zwycięzców Konkursu wygra po karcie graficznej NVIDIA GeForce GTX 460.

4. NAGRODY; szanse na wygranie
Nagrodą w niniejszym Konkursie jest co następuje: każdy z pięciu (5) zwycięzców otrzyma po jednej (1) karcie graficznej NVIDIA GeForce GTX 460 o szacunkowej wartości detalicznej 230 Euro.

Szanse na wygranie zależeć będą od liczby otrzymanych zgłoszeń. Nagroda jest nieprzenoszalna i niezbywalna. KONKURS TEN NIE BYŁ WCZEŚNIEJ OGŁASZANY.

5. OKRES PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ
Przyjmowanie zgłoszeń w ramach niniejszego Konkursu rozpoczyna się o godzinie 12:01 GMT (Czasu Greenwich) w dniu 16 sierpnia 2010 i kończy o godzinie 23:59 GMT (Czasu Greenwich) w dniu 10 września 2010 (okres ten nazywany jest dalej „Okresem Zgłoszeń”). „GMT” lub inaczej „Czas Greenwich” odnosi się do czasu uniwersalnego na południku zerowym, obowiązującego na terenie Zjednoczonego Królestwa. Obowiązek uwzględnienia różnic pomiędzy strefami czasowymi spoczywa w całości na każdym z uczestników.

6. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW; WYSTĘPOWANIE O NAGRODY ORAZ ICH WRĘCZANIE
Zwycięzcy niniejszego konkursu zostaną ogłoszeni na stronie konkursowej NVIDIA, w terminie 13 września 2010 lub zbliżonym. W ciągu 7 dni od tego ogłoszenia, każdy ze zwycięzców zostanie powiadomiony przez NVIDIA za pośrednictwem e-maila przesłanego na adres wskazany w zgłoszeniu tegoż zwycięzcy. Aby wystąpić o odbiór nagrody, każdy ze zwycięzców musi w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez NVIDIA wykonać co następuje:

(a) Potwierdzić otrzymanie powiadomienia drogą e-mail (które to potwierdzenie musi zostać wysłane spod tego samego adresu e-mail, na które zostało przesłane powiadomienie); oraz

(b) wypełnić, podpisać i zwrócić formularz wydania nagrody dla zwycięzcy (dostarczony przez NVIDIA wraz z powiadomieniem e-mail) a także pozostałą wymaganą dokumentację (jeśli istnieje) wymienioną w powiadomieniu e-mail od NVIDIA (występujące w dalszej części razem jako „Wymagane Dokumenty”), na adres info@nvidia.eu.

W ciągu 14 dni od otrzymania od każdego ze zwycięzców konkursu Wymaganych Dokumentów, NVIDIA wyśle nagrodę korzystając z usług firmy kurierskiej FedEx lub podobnej, na koszt NVIDIA, na adres pocztowy wyszczególniony w zgłoszeniu danego zwycięskiego uczestnika Konkursu. Niezależnie od powyższego, jeżeli NVIDIA stwierdzi, że Wymagane Dokumenty przesłane z powrotem przez zwycięskiego uczestnika Konkursu są niekompletne, błędne lub w jakikolwiek inny sposób nie w porządku, może przed wysyłką nagrody zażądać od tegoż zwycięzcy dostarczenia kompletnej lub zastępczej dokumentacji.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW:
Jeżeli kontakt ze zwycięzcą będzie niemożliwy lub jeśli zwycięzca nie wystąpi o nagrodę lub nie dostarczy Wymaganych Dokumentów w ciągu określonego czasu lub jeśli nagroda zostanie zwrócona w związku z brakiem możliwości jej doręczenia lub jeśli zwycięzca nie spełni któregokolwiek z postanowień Oficjalnych Reguł, zwycięzca ten zostanie uznany za zrzekającego się nagrody. W takim przypadku, nagroda ta zostanie przyznana osobie prywatnej, która jest autorem następnego w kolejności najlepszego zgłoszenia wyznaczonego uprzednio przez firmę NVIDIA.

7. PODATKI
Obowiązek uregulowania stosownych podatków i opłat państwowych związanych z otrzymaniem nagrody spoczywa w całości na zwycięzcach niniejszego Konkursu. Sponsor rezerwuje sobie prawo do wstrzymania przekazania nagrody i potrącenia takich podatków i opłat od wartości nagrody, jeśli jest to wymagane przez prawo i w zakresie regulowanym przez prawo.

8. OŚWIADCZENIA, ZAPEWNIENIA i ZWOLNIENIA Z ODPOWIEDZIALNOŚCI UDZIELONE PRZEZ UCZESTNIKA
(a) Biorąc udział w niniejszym Konkursie, każdy z uczestników oświadcza i zapewnia w odniesieniu do każdej ze składanych przez niego/nią zgłoszeń w ramach tegoż Konkursu, że: (i) każde składane zgłoszenie jest rezultatem jego/jej własnego niezależnego procesu twórczego i nie zawiera żadnych dzieł autorstwa osób trzecich, które to dzieła zostały użyte lub skopiowane bez autoryzacji lub zgody ich odpowiednich autorów; (ii) jego/jej uczestnictwo w tym Konkursie nie narusza żadnych stosownych praw lub regulacji lub praw osób trzecich.

(b) Biorąc udział w niniejszym Konkursie, każdy z uczestników zgadza się przejąć odpowiedzialność, wnieść sprzeciw wobec jakiegokolwiek powództwa i nie występować z powództwami wobec Sponsora, jego oddziałów oraz ich pracowników, agentów, przedstawicieli, kontrahentów, dostawców usług oraz profesjonalnych doradców związanych z niniejszym Konkursem (występujących w dalszej części wspólnie jako „Strony Związane ze Sponsorem”), co ma zastosowanie dla powództw ze strony lub przeciw dowolnym roszczeniom osób trzecich, wynikającym z lub jako rezultat (i) naruszenia dowolnego z powyższych oświadczeń i zapewnień przez takiego uczestnika, lub (ii) naruszenia lub pogwałcenia dowolnego z pozostałych postanowień niniejszych Oficjalnych Reguł przez takiego uczestnika.

(c) KAŻDE ZGŁOSZENIE, KTÓRE STANOWI NARUSZENIE DOWOLNEGO Z POWYŻSZYCH OŚWIADCZEŃ I ZAPEWNIEŃ LUB W JAKIKOLWIEK INNY SPOSÓB ŁAMIE NINIEJSZE OFICJALNE REGUŁY, ZOSTANIE UZNANE ZA NIEBYŁE I ZOSTANIE W NINIEJSZYM KONKURSIE AUTOMATYCZNIE ZDYSKWALIFIKOWANE.

9. DODATKOWE ZOBOWIĄZANIA UCZESTNIKA
(a) Biorąc udział w niniejszym Konkursie, każdy z uczestników niniejszym udziela Sponsorowi nieodwołalnie i bezwarunkowo, na zasadach rezygnacji z tantiem i niewyłączności, użytkowanej wieczyście, nieodwołalnej, swobodnie przenoszalnej, swobodnie zbywalnej, swobodnie sublicencjonowanej i obowiązującej na całym świecie licencji na uruchamianie, użytkowanie, kopiowanie, reprodukowanie, publikowanie, dystrybuowanie, wykonywanie, wyświetlanie, eksponowanie, demonstrowanie, edytowanie, modyfikowanie, adaptowanie i tworzenie dzieł pochodnych na podstawie i dla każdego z jego/jej zgłoszeń w niniejszym Konkursie, zarówno dla celów związanych z tymże Konkursem, jak i innych, czy to poprzez Internet, drogą elektroniczną, cyfrową, nadawczą i telewizyjną, sceniczną, drukiem czy za pośrednictwem jakiegokolwiek innego medium komunikacyjnego znanego obecnie lub opracowanego w przyszłości, w każdym wymienionym przypadku bez jakichkolwiek i wszelkich restrykcji i ograniczeń (z wyłączeniem tych, nakładanych przez prawo).

(b) Biorąc udział w niniejszym Konkursie, każdy z uczestników zgadza się i uznaje, że Sponsor i Strony Związane ze Sponsorem nie są odpowiedzialne i nie ponoszą odpowiedzialności za: (i) wszelkie spóźnione, zagubione, skradzione, podrobione, uszkodzone, zniekształcone, nieczytelne lub niewłaściwie skierowane zgłoszenia; (ii) wszelkie błędy, pominięcia, dezinformacje lub błędną identyfikację w zgłoszeniach; (iii) wszelkie spory lub roszczenia powstające w wyniku udziału uczestnika w niniejszym Konkursie lub w związku z jego/jej zgłoszeniem, lub otrzymaniem, posiadaniem albo użytkowaniem przez niego/nią nagrody; (iv) wszelkie komunikacyjne lub techniczne błędy, niepowodzenia, awarie, przerwy lub opóźnienia dotyczące sprzętu komputerowego, oprogramowania, Internetu, sieci, okablowania, telefonu i innych środków; lub (v) wszelkie uszkodzenia powstałe w należącym do uczestnika lub do dowolnej innej osoby sprzęcie komputerowym, oprogramowaniu i danych, które to uszkodzenia powstały w rezultacie uczestniczenia w niniejszym Konkursie lub dostępu, pobierania z Sieci lub używania jakichkolwiek narzędzi, plików, danych, oprogramowania lub innych artykułów czy materiałów połączonych z niniejszym Konkursem.

(c) Biorąc udział w niniejszym Konkursie, każdy z uczestników wyraża zgodę i udziela Sponsorowi pozwolenia na gromadzenie, używanie i przechowywanie jego/jej informacji osobistych dla wszelkich związanych z niniejszym Konkursem celów (włączając, bez ograniczeń, przetwarzanie i administrowanie zgłoszeniami, współdzielenie informacji osobistych uczestnika ze Stronami Związanymi ze Sponsorem, jako niezbędne dla przeprowadzenia i obsługi niniejszego Konkursu, komunikację ze zwycięzcami oraz przekazania im nagrody, wystosowywanie publicznych oświadczeń o zwycięzcach oraz reklamę, promowanie oraz nagłaśnianie niniejszego Konkursu).

10. ZASTRZEŻENIA PRAW PRZEZ SPONSORA
Sponsor rezerwuje sobie prawo, w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące regulacje prawne, do zakończenia, odwołania, modyfikacji warunków lub zawieszenia niniejszego Konkursu, w całości lub częściowo, jeśli oszustwo, awarie techniczne lub jakikolwiek inny czynnik będący poza zasadną kontrolą Sponsora wpływa niekorzystnie na integralność niniejszego Konkursu, o czym decyduje według swojego uznania Sponsor. Jeśli niniejszy Konkurs lub jakakolwiek witryna internetowa powiązana z nim (lub dowolna jej część) zostanie uszkodzona lub w jakikolwiek inny sposób uniemożliwi składanie zgłoszeń, lub jeśli zarażenie wirusem komputerowym, błędy, ingerencje, nieautoryzowana interwencja, akcje podejmowane przez uczestników, oszustwo, awarie techniczne lub jakiekolwiek inne powody, według uznania Sponsora, uszkodzą lub wpłyną na administrację, bezpieczeństwo, uczciwość, integralność lub prawidłowy przebieg niniejszego Konkursu, Sponsor rezerwuje sobie prawo, według swojego uznania i w zakresie dopuszczonym przez obowiązujące regulacje prawne, do dyskwalifikacji dowolnej osoby prywatnej zamieszanej w taką akcję i/lub odwołania, zakończenia, modyfikacji lub zawieszenia niniejszego Konkursu, w całości lub w części. Każda podjęta przez uczestnika lub dowolną inną osobę prywatną próba umyślnego uszkodzenia jakiejkolwiek usługi on-line lub witryny internetowej lub podważenia legalnego przebiegu niniejszego Konkursu stanowi naruszenie praw karnych i cywilnych i w razie wystąpienia takiego usiłowania Sponsor rezerwuje sobie prawo do dochodzenia odszkodowania i/lub innych zadośćuczynień ze strony takiej osoby w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące regulacje prawne. Dodatkowo, Sponsor rezerwuje sobie prawo do zdjęcia i usunięcia dowolnego zgłoszenia, które staje się obiektem roszczenia ze strony osób trzecich w związku z pogwałceniem praw autorskich lub naruszeniem dowolnego innego prawa.

11. PRAWO WŁAŚCIWE; JURYSDYKCJA
Niniejsze Oficjalne Reguły podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawami stanu Delaware, Stany Zjednoczone, z wyłączeniem mocy obowiązującej przepisów kolizyjnych. Każdy z uczestników poddaje się niniejszym wyłącznej jurysdykcji sądów stanowych i federalnych mieszczących się w Santa Klara w Kalifornii, Stany Zjednoczone.

12. INFORMACJE O KONKURSIE

Możesz poprosić o kopię niniejszych Oficjalnych Reguł, wysyłając e-mail na adres info@nvidia.eu. Aby poznać faktyczną liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz zwycięzców niniejszego Konkursu, prosimy o wysłanie e-maila z prośbą na adres info@nvidia.eu po 10 września 2010.
 


 
 
 
 
FacebookTwitterNasza KlasaLinkedIn