PROGRAM PARTNERSKI

NPN Community
Divider

PROGRAM NVIDIA PARTNER NETWORK (NPN) - POZIOM COMMUNITY - WARUNKI I POSTANOWIENIA

Prosimy uważnie przeczytać Warunki i postanowienia programu NPN.

Rejestrując się w programie NVIDIA NPN („Programie”), Rejestrujący oraz firma NVIDIA zgadzają się na następujące warunki:

 1. Rejestrujący potwierdza i zgadza się, że zawierając tę Umowę nie nabywa żadnego prawa, tytułu lub udziału w jakimkolwiek oprogramowaniu lub innych własnościach intelektualnych firmy NVIDIA, włącznie ze znakami towarowymi, nazwami handlowymi, logotypami i znakami usługowymi firmy NVIDIA, za wyłączeniem licencji wyraźnie udzielonej w punkcie 2.
 2. Pod warunkiem przystąpienia Rejestrującego do Programu i z zastrzeżeniem warunków i postanowień niniejszej Umowy, NVIDIA Corporation („firma NVIDIA”) oferuje Rejestrującemu odwołalną, niewyłączną, niezbywalną, niepodlegającą podlicencjonowaniu, nieobjętą tantiemami autorskimi, ograniczoną licencję na posługiwanie się znakami handlowymi i znakami firmowymi NVIDIA ("Logotypy NVIDIA”) przedstawionymi na portalu partnerskim NPN. Rejestrujący może posługiwać się Logotypami NVIDIA wyłącznie na mocy poniższych poświadczeń, warunków i postanowień:
  1. Rejestrujący potwierdza, że NVIDIA jest wyłącznym właścicielem Logotypów NVIDIA, a jego korzystanie z rzeczonych logotypów odbywa się z uznaniem wyłącznej własności firmy NVIDIA odnośnie Logotypów NVIDIA. Rejestrujący potwierdza i uznaje, że wszelkie wykorzystanie logotypów NVIDIA odbywa się z korzyścią dla firmy NVIDIA.
  2. Logotypy NVIDIA są przeznaczone wyłącznie do użytku i prezentacji w odniesieniu do rozwiązań, które zawierają jakiekolwiek Produkty NVIDIA. Wszelkie wykorzystanie Logotypów NVIDIA lub innych materiałów chronionych, na które nie wyrażono szczegółowej zgody w niniejszej Umowie bez wyraźnie udzielonej na piśmie uprzedniej zgody firmy NVIDIA jest zakazane.
  3. Rejestrujący jest zobowiązany zamieścić na tej samej stronie, na której znajduje się logotyp NVIDIA lub inne powiadomienia stron trzecich, następującego powiadomienia dla stron trzecich: „NVIDIA, logo NVIDIA i inne oznakowania firmy NVIDIA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi NVIDIA Corporation w Stanach Zjednoczonych i pozostałych państwach”.
  4. Rejestrującemu NIE wolno dokonywać żadnych modyfikacji ani zmian logotypów NVIDIA, korzystać z logotypów NVIDIA w takiej odległości od wszelkich innych znaków handlowych, która pozwalałaby utworzyć znak połączony lub złożony, korzystać z logotypów NVIDIA w kontekście dyskredytującym firmę NVIDIA, jej produkty, usługi lub naruszającym prawa własności intelektualnej firmy NVIDIA, ani umieszczać logotypy NVIDIA w sposób sugerujący, że firma NVIDIA sponsoruje lub popiera stronę internetową, towary lub usługi Rejestrującego.
  5. Powyższa licencja znaku towarowego podlega odwołaniu przez firmę NVIDIA według jej wyłącznego uznania. Dodatkowo, firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do modyfikacji powyższych praw licencyjnych bądź samych logotypów NVIDIA wedle własnego uznania.
 3. Rejestrujący zapewni wszelkie wsparcie użytkownikowi końcowemu w odniesieniu do montowanych przez siebie rozwiązań, które zawierają jakiekolwiek Produkty NVIDIA. Firma NVIDIA nie jest zobowiązana w żaden sposób udzielać wsparcia Produktom, ani korygować jakichkolwiek defektów, ani też w przypadku oprogramowania dostarczać użytkownikom końcowym lub Rejestrującemu aktualizacji, nowych wersji lub poprawek błędów. Jeśli firma NVIDIA według własnego uznania dostarczy użytkownikom końcowym lub Rejestrującemu aktualizacje, nowe wersje lub poprawki błędów, odbędzie się to w zgodzie z towarzyszącymi im warunkami. W przypadku braku jakichkolwiek warunków towarzyszących, korzystanie z nich będzie podlegało niniejszym warunkom.
 4. Rejestrujący wyraża zgodę na dostarczanie firmie NVIDIA miesięcznych danych dotyczących sprzedaży produktów NVIDIA przez zatwierdzonych dystrybutorów na uzasadnione życzenie firmy NVIDIA. Dodatkowo, Rejestrujący zgadza się na udostępnienie firmie NVIDIA swoich danych kontaktowych, wyszczególnionych w formularzu uczestnictwa. Dane Rejestrującego wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby wewnętrzne firmy NVIDIA. Rejestrujący zgadza się natychmiastowo aktualizować dane kontaktowe/profil firmy, jeżeli te zostaną zmienione.
 5. LOGOTYPY NVIDIA DOSTARCZANE SĄ ZASADZIE „TAK JAK JEST”. FIRMA NVIDIA WYKLUCZA JAKIEKOLWIEK WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE I DEKLARACJE, WŁĄCZNIE Z JAKĄKOLWIEK DOROZUMIANĄ GWARANCJĄ WARTOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, BRAKU WAD PRAWNYCH LUB NARUSZENIA PRAW AUTORSKICH.
 6. Rejestrujący poświadcza, że firma NVIDIA nie zgłasza w jego imieniu żadnych zapewnień odnośnie jakości oferowanych przez niego produktów ani usług. Rejestrujący nie zgłosi żadnych roszczeń pod adresem firmy NVIDIA odnośnie wyrażenia przez nią aprobaty dla jego produktów lub usług.
 7. W ŻADNYM WYPADKU FIRMA NVIDIA NIE BĘDZIE PONOSIĆ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, DOMNIEMANE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY POWSTAJĄCE Z, LUB W JAKIKOLWIEK SPOSÓB POWIĄZANE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ LUB RELACJĄ REJESTRUJĄCEGO Z ŻADNYM UŻYTKOWNIKIEM KOŃCOWYM, BEZ WZGLĘDU NA TO CZY DOTYCZĄ NARUSZENIA UMOWY, NARUSZENIA PRAWA (WŁĄCZNIE Z ZANIEDBANIEM), BEZPOŚREDNIEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI LUB INNYCH, NAWET JEŚLI FIRMA NVIDIA ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. PONADTO, W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO, ODPOWIEDZIALNOŚĆ FIRMY NVIDIA WYNIKAJĄCA Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW W ŻADNYM WYPADKU NIE PRZEKROCZY KWOTY $10,000.
 8. Rejestrujący chroni, zabezpiecza i zwalnia z odpowiedzialności firmę NVIDIA i jej pracowników, urzędników, kierownictwo, następców i beneficjentów odnośnie wszelkich roszczeń, powództw i pozwów wynikających z użytkowania, sprzedaży, marketingu i dystrybucji wszelkich produktów lub korzystania z Logotypów NVIDIA przez Rejestrującego.
 9. Wszystkie informacje podane przez firmę NVIDIA w ramach tego Programu są uważane za informacje poufne firmy NVIDIA. Za wyjątkiem przypadków określonych w niniejszej Umowie, Rejestrujący nie ujawni informacji poufnych firmy NVIDIA osobom trzecim bez uprzedniej pisemnej zgody firmy NVIDIA i zachowa takie poufne informacje co najmniej tak starannie jakby chronił własne podobne informacje poufne, z zachowaniem nie mniej niż należytej staranności. Informacje poufne firmy NVIDIA nie będą powielane w żadnej formie, z wyjątkiem potrzeb realizacji zamierzeń niniejszej Umowy. Zobowiązania Rejestrującego w zakresie informacji poufnych wygasają po trzech (3) latach od daty ostatecznego ujawnienia tych informacji Rejestrującemu.
 10. Biorąc udział w Programie, Rejestrujący oświadcza, że będzie przestrzegał wszystkich obowiązujących federalnych, stanowych i lokalnych przepisów, zasad i regulacji rządowych.
 11. Wprowadzając swoje dane osobowe podczas składania wniosku i/lub rejestracji w Programie, Rejestrujący przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych Rejestrującego zgodnie Polityką prywatności firmy NVIDIAhttp://www.nvidia.pl/object/privacy_policy-pl.html.
 12. Firma NVIDIA zastrzega sobie prawo do rozwiązania niniejszej Umowy w dowolnym czasie za jakiekolwiek niestosowanie się do niej lub z każdego innego powodu, lub bez powodu jeżeli firma NVIDIA stwierdzi, wedle własnego uznania, że otrzymała odpowiednie podstawy do jej rozwiązania.
 13. Umowa ta podlega prawu stanu Delaware bez względu na przepisy kolizyjne. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy, podlegają wyłącznej jurysdykcji stanowych i federalnych sądów znajdujących się w hrabstwie Santa Clara w Kalifornii, strony zgadzają się, że miejscem wykonania i wyłącznym sądami właściwymi dla wszelkich spraw będą te sądy. Strony akceptują, że przepisy zawarte w „Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowej sprzedaży towarów” nie mają zastosowania w tej umowie.
 14. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia pomiędzy stronami odnośnie jej przedmiotu i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, uzgodnienia i porozumienia, w formie pisemnej czy ustnej. Wszelkie zmiany warunków niniejszej umowy muszą być zatwierdzone na piśmie i wykonane przez upoważnionych przedstawicieli każdej ze stron. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd właściwej jurysdykcji, takie postanowienie będzie traktowane jako oddzielne i niezależne od reszty tej Umowy. Pozostałe postanowienia pozostają w pełni ważne i wykonalne. Warunki jakiegokolwiek zlecenia zakupu lub podobnego dokumentu przedłożonego przez Rejestrującego nie mają wpływu na postanowienia niniejszej Umowy.